5 bdow
Sztandar


Opis sztandaru 5 batalionu dowodzenia im gen. broni Stanisława HALLERA

(nadany 5 pułkowi dowodzenia w 1993 r.)


Na stronie głównej płata sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie - haftowane złotym szychem - gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części. W środku wieńca umieszczony jest orzeł biały z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem, korona, dziób i szpony haftowane szychem złotym. W narożnych wieńcach wawrzynu umieszczone są haftowane szychem złotym cyfry "5" symbolizujące numer pułku

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego jest wieniec, w środku którego umieszczony został w trzech wierszach napis "Bóg - Honor Ojczyzna" haftowany szychem złotym. Pomiędzy ramionami krzyża, w narożach płata są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach następujące symbole:
- w górnym lewym - herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa;
- w górnym prawym (przy drzewcu) - odznaka Krakowskiego Okręgu Wojskowego;
- w dolnym lewym - herb miasta Kwidzyna;
- w dolnym prawym (przy drzewcu) - herb miasta Bochnia.

Umieszczenie tych symboli jest jak najbardziej zasadne, bowiem każdy z nich jest mocno związany z dziejami, bądź to okręgów wojskowych, bądź też z jednostkami zabezpieczającymi ich działanie - a do których 5 pułk dowodzenia nawiązuje.
I tak:

1. Herb stołecznego królewskiego miasta Krakowa - z miastem tym związane są w okresie międzywojennym dzieje Okręgu Generalnego Kraków, a następnie Dowództwa Okręgu Korpusu V Kraków; w okresie wojny i okupacji Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej; a po wojnie Dowództwa Okręgu Wojskowego Nr V Kraków. Z tej chlubnej tradycji wynikł zamysł umieszczenia go na heraldycznie najważniejszym polu sztandaru pułku.

2. Odznaka Krakowskiego Okręgu Wojskowego - jako wyraz podległości służbowej, bowiem 5 pułk dowodzenia zabezpiecza funkcjonowanie okręgu.

3. Herb miasta Kwidzyna - w mieści tym stacjonował 24 pułk łączności początkowo w ramach Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a następnie w Warszawskim Okręgu Wojskowym), na bazie którego został sformowany 5 pułk dowodzenia. W związku z tym, iż pułk nie posiadał - poza ogólnie przyjętym po wojnie w wojsku znaku łączności - żadnego innego znaku wyróżniającego, stąd w ten sposób zostały zaakcentowane miejsca, skąd wywodzą się jego "korzenie".

4. Herb miasta Bochnia - pułk nawiązuje do tradycji 5 dywizjonu taborów (z okresu międzywojennego), zabezpieczającego funkcjonowanie DOK V. Jednostka ta nie posiadała własnego znaku wyróżniającego, a więc najwłaściwszą formą przypomnienia faktu jej istnienia było umieszczenie na sztandarze pułku herbu miasta, w którym stacjonowała i w którego pamięci mieszkańców się chlubnie zapisała.


Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony są koloru złotego, a na przedniej ścianie podstawy głowicy została umieszczona cyfra ,,5" - numer pułku, a wewnątrz zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.
Drzewce sztandaru zostało wykonane z toczonego drzewa, dwudzielnie, połączone tuleją z białego metalu, zakończone: u góry - głowicą, u dołu - okuciem stożkowym z białego metalu.
W dniu wręczenia sztandaru zostało wbitych 14 honorowych gwoździ, mocujących płat sztandaru do drzewca. Posiadają one następujące napisy:

1.Prezydent Rzeczypospolitej Polski;
2. Minister Obrony Narodowej;
3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
4. Biskup Polowy Wojska Polskiego;
5. Dowódca Krakowskiego Okręgu Wojskowego;
6. Rodzice chrzestni sztandaru;
7. Burmistrz Miasta Bochnia;
8. Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa;
9. Burmistrz Miasta Kwidzyna;
10. Szef Sztabu KOW;
11. Dowódca 5 Pułku Dowodzenia;
12. Oficerowie 5 Pułku Dowodzenia;
12. Chorążowie 5 Pułku Dowodzenia;
13. Podoficerowie 5 Pułku Dowodzenia;
14. Szeregowi 5 Pułku Dowodzenia.


Decyzja Nr 390/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 23 listopada 2009 r.


w sprawie przejęcia sztandaru 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera przez 5. batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera


Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych RzeczypoŹspolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), wobec przeformowania 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera na 5. batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera — ustala się, co następuje:
1. 5. batalion dowodzenia im. gen. broni StaniŹsława Hallera przejmuje sztandar 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych