5 bdow
Wykaz Porozumień

W ramach wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi Jednostka wspiera merytorycznie i organizacyjnie:


1. Szko³a Podstawowa nr 5 w Zakopanem (porozumienie o wspó³pracy zawarte w dniu 09.06.2011 r.);

2. Prywatne Liceum Ogólnokszta³c±ce w Nowym Targu (porozumienie o wspó³pracy zawarte 15.02.2010 r.);

3. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jaworznie (porozumienie o wspó³pracy zawarte w dniu 24.06.2010r.);

4. Liceum Ogólnokszta³c±ce w Trzebini (porozumienie o wspó³pracy zawarte 02.09.2011 r.);

5. XXV Liceum Ogólnokszta³c±ce w Krakowie (porozumienie o wspó³pracy zawarte 31.03.2010 r.);

6. Zespó³ Szkól i Placówek O¶wiatowych w Skale (porozumienie o wspó³pracy zawarte 30.04.2010 r);

7. LO przy Zespole Szkó³ Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie (porozumienie o wspó³pracy zawarte
    06.12.2011 r.);

8. Niepubliczne Liceum Ogólnokszta³c±ce Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie (porozumienie o wspó³pracy
    zawarte 16.03.2011 r.);

9.  Wojskowe Stowarzyszenie „Turystyka, Kultura, Obronno¶ę” w Krakowie (porozum. zawarte w dniu 05.03.2013 r.);

10. Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" (porozumienie o wspó³pracy zawarte w dniu 19.08.2013r.);

11. Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (porozumienie o wspó³pracy zawarte 30.10.2013r.);

12. Fundacja Aktywne Dzieciaki im. dr. Henryka Jordana w Krakowie (porozumienie o wspó³pracy zawarte 27.04.2015 r.);

13. Stowarzyszenie Proobronno-O¶wiatowe "KADET" w Chrzanowie (porozumienie o wspó³pracy zawarte 21.03.2016 r.)

14. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie (porozumienie zawarte w dniu 01.04.2016 r.);

15. ZESPÓ£ SZKÓ£ im. Bartosza G³owackiego w Proszowicach (porozumienie zawarte w dniu 22.11.2016 r.);

16. FUNDACJA PROMETEUSZ PRO PUBLICO BONO ( porozumienie zawarte w Krakowie w dniu 22.11.2016 r.).

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych